Mężczyzna porównujący wyniki raportów przedstawionych w komputerze i smartfonie

Kampania pomiarowa przeprowadzona w ramach nadzoru rynku

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej szczególną uwagę przywiązuje do rozwoju rynku oraz nowych technologii. Prowadząc kontrole, stara się sprawdzić jak największą gamę różnych produktów.

Z tego względu Inspektorzy UKE przeprowadzili kontrolę 222 wyrobów, które powinny spełnić wymagania określone w Dyrektywie R&TTE1 , RED2  lub EMC33. 

Cel Kampanii

W sprzedaży znajduje się bardzo duża ilość różnorodnych wyrobów elektronicznych. Zadaniem Prezesa UKE jest upewnienie się, że wszelkiego rodzaju wyroby spełniają stawiane im wymagania i są bezpieczne dla użytkownika.

Kontrola

Wybierając wyroby do kontroli, Prezes UKE chciał sprawdzić jak najszerszą grupę wyrobów, różnych rodzajów, marek i modeli. Kontrola obejmowała między innymi przeprowadzenie badań technicznych w Centralnym Laboratorium Badań Technicznych UKE. Ponadto zweryfikowano prawidłowość sporządzanej i dostarczanej z wyrobami dokumentacji.

Kontrola wymagań technicznych - badania

Kontrola 67 wyrobów w zakresie spełniania wymagań technicznych polegała na sprawdzeniu zadeklarowanej przez przedsiębiorców zgodności urządzeń z normami zharmonizowanymi. Wyniki w tym zakresie wykazały, że 21 wyrobów nie przeszło badań.

Kontrola dokumentacji

Poza wymaganiami technicznymi, przedsiębiorcy muszą przygotować poprawną dokumentację wyrobu. Najprostszym sposobem sprawdzenia takich informacji jest odnalezienie znaku CE na wyrobie lub przeczytanie dokumentu "Deklaracja zgodności". Każdy producent czy importer musi umieścić na wyrobie  lub opakowaniu  informację
o swoich danych teleadresowych.

Przeprowadzone kontrole dokumentów pokazały, że dla 93 z 222 wyrobów nie zapewniono przedstawionych powyżej informacji. Konieczne było rozpoczęcie działań mających na celu poprawienie stanu rzeczy.

Szczegółowe informacje o kontrolowanych wyrobach znajdują się w załączniku do tego komunikatu.

_________________________

  1.     Dyrektywa 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności
  2.     Dyrektywa 2014/53/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE
  3.     Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona) Tekst mający znaczenie dla EOG
 

Pliki do pobrania