światłowód

Konsultacje projektów rozstrzygnięć dla rynków 3a i 3b

10 stycznia 2019 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektów rozstrzygnięć  dotyczących hurtowego rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji (3a) oraz hurtowego rynku usługi centralnego dostępu w stałej lokalizacji dla produktów rynku masowego (3b).

Przedstawione projekty są efektem kompleksowego podejścia w zakresie dostępu do infrastruktury sieciowej na potrzeby świadczenia usług dostępu szerokopasmowego. Uwzględniają postępującą ewolucję rynków 3a i 3b, przejawiającą się m.in. wzrostem ich konkurencyjności i rosnącym udziałem operatorów alternatywnych. Stanowią także realizację Strategicznych kierunków działań Prezesa UKE na lata 2017 – 2021, zgodnie z którymi analizy rynkowe powinny uwzględniać lokalne podejście.

Wynikiem przeprowadzonych analiz było wyłączenie spod regulacji obszarów, na których Orange Polska S.A. nie jest już operatorem o znaczącej pozycji rynkowej. Na rynku 3a Prezes UKE zidentyfikował 51 takich obszarów gminnych, zaś na rynku 3b 151. Projektowana regulacja doprowadzi z jednej strony do zniesienia obowiązków na obszarach konkurencyjnych, z drugiej zaś zapewni skuteczny i niedyskryminacyjny dostęp, tam gdzie pozycja Orange Polska S.A. jest nadal znacząca.

Prezes UKE zwraca się do uczestników konsultacji o rzeczowe i konstruktywne uwagi poparte argumentami merytorycznymi – tam gdzie to możliwe - popartymi dowodami o charakterze policzalnym, które pomogą opracować optymalne dla wszystkich uczestników rynku podejście.