Mężczyzna pracujący na tablecie, na biurku są jeszcze laptop, smartfon i dokumenty

Kontrola laptopów i notebooków

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej szczególną uwagę przywiązuje do rozwoju rynku oraz nowych technologii. Prowadząc kontrole, bierze pod uwagę zmieniające się trendy oraz szczególnie przygląda się wyrobom z tych segmentów rynku elektroniki, które podlegają największym zmianom.

Z tego względu Inspektorzy UKE przeprowadzili kontrolę 20 laptopów i notebooków, które powinny spełnić wymagania określone w Dyrektywie R&TTE1  lub RED2 . Wyroby tego typu podlegają częstym zmianom rozwiązań technicznych.

Cel Kampanii

Celem kampanii było sprawdzenie sytuacji na rynku laptopów i notebooków, w szczególności upewnienie się, że wyroby te spełniają stawiane im wymagania i są bezpieczne dla użytkownika. 

Kontrola

Wybierając wyroby do kontroli, Prezes UKE uwzględnił w szczególności urządzenia powszechnie dostępne, w różnym przedziale cenowym, różnych marek i modeli. Kontrola obejmowała między innymi przeprowadzenie badań technicznych w Centralnym Laboratorium Badań Technicznych UKE. Ponadto zweryfikowano prawidłowość sporządzanej i dostarczanej z wyrobami dokumentacji. 

Kontrola wymagań technicznych - badania

Kontrola 10 laptopów i notebooków w zakresie spełniania wymagań technicznych polegała na sprawdzeniu zadeklarowanej przez przedsiębiorców zgodności urządzeń z normami zharmonizowanymi. Wyniki w tym zakresie okazały się bardzo dobre. Wszystkie urządzenia przeszły badania pozytywnie. 

Kontrola dokumentacji

Poza wymaganiami technicznymi, przedsiębiorcy muszą przygotować poprawną dokumentację wyrobu. Najprostszym sposobem sprawdzenia takich informacji jest odnalezienie znaku CE na wyrobie lub przeczytanie dokumentu "Deklaracja zgodności". Każdy producent czy importer musi umieścić na wyrobie  lub opakowaniu  informację o swoich danych teleadresowych.
 
Przeprowadzone kontrole dokumentów pokazały, że dla 7 z 20 wyrobów nie zapewniono przedstawionych powyżej informacji. Konieczne było rozpoczęcie działań mających na celu poprawienie stanu rzeczy.
 
 
 ---------
1 Dyrektywa 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności.
2 Dyrektywa 2014/53/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE.

 

Pliki do pobrania