Aktualności/polecamy/nowości

System Monitorowania Jakości Internetu (SMJI)

Tytuł Projektu: Dostęp do bieżącej informacji o jakości usług IAS w oparciu o System Monitorowania Jakości Internetu (SMJI)

Numer porozumienia o dofinansowanie: POPC.02.01.00-00-0136/21-00 

Źródło finansowania: 84,63% środki UE (Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość usług publicznych POPC); 15,37% budżet Państwa – część budżetowa nr 76

Program Operacyjny / Działanie / Poddziałanie: II oś POPC "E-administracja i otwarty rząd" / cel szczegółowy nr 2 "Wysoka dostępność i jakośc e-usług publicznych"

Termin realizacji: od 01.01.2022 do 30.11.2023 r.  

Całkowita wartość projektu: 15 762 224,32 zł

Wartość dofinansowania z EU: 13 339 570,44 zł

Cel projektu: wypracowanie i wdrożenie w okresie 1.01.2022 r. do dnia 30.11.2023 r. e-usługi, umożliwiającej automatyczną weryfikację i przedstawienie konsumentom lub podmiotom gospodarczym, korzystającym z usługi IAS (IAS – ang. Internet Access Service), zmierzonych parametrów testowanych usług w odniesieniu do wartości deklarowanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych (PT).

 

Beneficjent: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Główni interesariusze projektu / e-usługi:

1. użytkownicy końcowi (konsumenci lub podmioty gosp., korzystające z usługi IAS)

2. przedsiębiorcy telekomunikacyjni (PT) dostarczający usługi IAS

3. UKE

Projekt wpisuje się m.in w:

a) cel szczegółowy nr 2 „Wysoka dostępność i jakość e usług publicznych” Osi priorytetowej II. „E-administracja i otwarty rząd II osi priorytetowej” PO PC

b) cel szczegółowy nr III  „Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społ. i gospod.”   Obszar: E-państwo Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030)

c) cel szczegółowy nr 1 „Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem” Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa 2014-2020

 

Grafika pokazująca integrację systemu SMJI z innymi systemami: dane z SMJI przekazywane do Atlasu Szerokopasmowego, dane z PIT i PUE przekazywane do SMJI, dane z SMJI przekazywane do PIT i PUE, wzajemne przekazywanie danych miedzy SMJI a systemami zewnętrznymi, w tym PRO Speed Test i Geoportalem